Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy SQUARE UPCYCLING, dostępny pod adresem internetowym https://upcycling.pro, prowadzony jest przez Ewę Konopko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sedno Ewa Konopko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 598 152 33 48, REGON 22 009 25 81.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sedno Ewa Konopko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 598 152 33 48, REGON 22 009 25 81.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://upcycling.pro.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Działyńskiego 1 B/25, 80-041 Gdańsk

2. Adres e-mail Sprzedawcy: square@upcycling.pro

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 507 256 495

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 68 2490 1044 0000 4200 9251 5272

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 -18:00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny w polskiej wersji językowej Sklepu są podane w polskich złotych, a w angielskiej i niemieckiej wersji językowej sklepu w euro i są cenami brutto.

Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy. Koszt dostawy ustalany jest zależnie od miejsca wysyłki podczas składania Zamówienia. Ceny nie uwzględniają ewentualnych opłat celnych w przypadku wysyłki za granicę.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

2. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli chce się otrzymać fakturę, wpisać dane do faktury (nazwa, adres, NIP). Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę na dane swojej firmy, konieczne jest podanie NIP i innych danych firmy od razu przy składaniu Zamówienia. W przeciwnym razie wystawiony zostanie paragon. Po wystawieniu dokumentu bez NIP (paragonu) nie ma możliwości otrzymania faktury na firmę.

3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności

4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

5. opłacić zamówienie w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska,

b. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki od kuriera, w wyniku czego przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy, Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej od siebie do Sprzedawcy. W celu odebrania przesyłki Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą i odbierze przesyłkę osobiście lub zamówi kuriera na swój koszt uzgadniając wcześniej ze Sprzedawcą termin ponownej wysyłki. Nieodebrana przesyłka będzie przechowywana dla Klienta przez Sprzedawcę jeszcze przez miesiąc.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność szybkim przelewem (Przelewy24)

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności PayPal

d. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

§ 8
Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sprzedawca ma prawo do niespełnienia świadczenia w przypadku braku towaru na stanie.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku płatności przelewem liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Termin dostawy wynosi od 3 do 30 dni w zależności od gabarytów i technicznych możliwości wysyłki.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie uzgodnionym między Sprzedawcą a Klientem. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz w wybranych krajach dostępnych do wyboru w formularzu Zamówienia. Jeżeli w formularzu Zamówienia nie figuruje kraj, do którego chce się otrzymać przesyłkę, Klient ma możliwość zapytania o opcję wysłania do tego kraju.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Przy dostawie Konsument ma obowiązek sprawdzić stan towaru w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia uszkodzenia  – ma obowiązek spisania protokołu szkody, również w obecności kuriera oraz poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9
Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wymagane jest złożenie oświadczenia na piśmie za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy podany w § 3. Następnie Konsument odeśle towar do sklepu pod adres podany w § 3, w stanie niezmienionym i odpowiednio zabezpieczonym, w ciągu 14 dni na własny koszt (bez uszkodzeń mechanicznych) z załączonym i wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz z dowodem zakupu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku zakupu towarów z oznaczeniem „towar na indywidualne zamówienie” nie ma możliwości odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy nie obowiązuje, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę za Produkt oraz koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10
Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od stwierdzenia wady towaru na piśmie za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w § 3.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni kalendarzowych.

7. Reklamacja nie obejmuje:

uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, uszkodzeń wynikłych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez Klienta uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania przez Klienta, zmiany tonacji wybarwienia powłoki, stopnia połysku i odcieni kolorów związanych z narażeniem Produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub innych niekorzystnych warunków, w tym atmosferycznych, zmian w odcieniach, fakturze i strukturze związanych z procesem starzenia się drewna, odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych, naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, pęknięcia, kora, otwory po insektach, wycieki żywiczne, przebarwienia, sęki, uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia przez Klienta, zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach Produktów oraz różnic w szorstkości powierzchni związanych z różnym przebiegiem włókien drzewnych i naturalnym procesem starzenia się drewna, korozji na elementach stalowych uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim, lub niemieckim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.